Scenario för växthusgasutsläpp

År 2013 var utsläppen av växthusgaser 55,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Enligt det senaste scenariot kommer utsläppen fortsätta minska, men utsläppsbanan ligger inte i nivå med vad som krävs för att nå visionen om nettonollutsläpp till 2050.