Scenario för växthusgasutsläpp

År 2017 var utsläppen av växthusgaser 52,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Enligt det senaste scenariot kommer utsläppen fortsätta minska.