Scenario för växthusgasutsläpp

År 2015 var utsläppen av växthusgaser 53,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Enligt det senaste scenariot kommer utsläppen fortsätta minska.