Klimatet i framtiden

Det framtida klimatet bestäms i allt väsentligt av halten av växthusgaser i atmosfären, det vill säga av de utsläpp som skett hittills, de som sker i dag och i framtiden. Utsläppens nuvarande storlek och ökningstakt sammanfaller med en beräknad ökning av den globala medeltemperaturen på omkring fyra grader mot slutet av 2000-talet, jämfört med förindustriell tid.