Skyddade områden i Europa

Utöver den nationella politiken är en rad internationella och europeiska politiska initiativ viktiga för skyddade områden. Dessa inkluderar bl.a. FN: s konvention om biologisk mångfald (CBD), Ramsarkonventionen om våtmarker, och EU: s fågel- och habitatdirektiv.