Näringsämnen i vattendrag i Europa

Europas sötvatten påverkas negativt av en rad olika faktorer. Några av de viktigaste är tillförsel av näringsämnen och andra vattenföroreningar, vattenbrist, översvämningar och modifieringar som påverkar vattenförekomsters morfologi och vattenflöde.