Rening av avloppsvatten i Sverige

Avloppsvatten. ISBN 978-91-620-8629-9

Sidor
23
Utgiven
2013-01
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-8629-9

Utvecklingen de senaste 200 åren har gått från nedgrävda latriner via underjordiska kloaker som släpptes ut i närmaste sjö eller kustvatten till avancerade avloppsreningsverk. Avloppsfrågan har förändrats från att vara lösningen på ett lokalt sanitärt problem till att bli en global miljöfråga.

Rening av avloppsvatten i Sverige beskriver hur reningen av avloppsvatten från tätorter har förändrats under det senaste seklet. Broschyren redovisar dessutom den senaste tillgängliga statistiken, från 2010, för utsläpp och slamkvalitet från de kommunala avloppsreningsverken i Sverige, samt utbredningen av avloppsledningsnät i kommunerna. I broschyren beskrivs även vilken påverkan enskilda reningsverk har på känsliga områden enligt EU:s avloppsdirektiv.

- - -