Förbränningsanläggningar för energiproduktion inklusive rökgaskondensering, Utgåva 2

Branschfaktablad. ISBN 91-620-8196-9.