Miljöhänsyn i detaljplanering

Underlagsrapport till fokusområdet hållbara städer inom fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. ISBN 978-91-620-6671-0.

Sidor
68
Utgiven
2015-10
Pris
96,00 kr. (exkl moms)
101,76 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6671-0
Författare
Charlotta Faith-ell m.fl.

En studie av tillämpningen av bedömningar av betydande miljöpåverkan av detaljplaner i svenska kommuner

Naturvårdsverket vill bidra till en diskussion om behovet av åtgärder och styrmedel för hur planeringsprocesserna kan vara ett medel för att miljökvalitetsmålen uppnås. Vi har tittat närmare på hur den fysiska planeringen bättre kan utgöra grunden för en hållbar stadsutveckling. Miljöhänsyn i detaljplanering. En studie av tillämpningen av bedömningar av betydande miljöpåverkan av detaljplaner i svenska kommuner utgör slutrapporten av ett projekt kallat Miljöhänsyn i detaljplanering. Projektet har genomförts av WSP på uppdrag av Naturvårdsverket.

Rapporten har använts som underlag till Naturvårdsverkets syntesrapport Mot en hållbar stadsutveckling – med fokus på miljömålen i planeringsprocessen. Syntesrapporten är i sin tur en del av Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av möjligheterna att nå de 16 svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Utvärderingen har gjorts på uppdrag av regeringen och redovisas hösten 2015.

Ytterligare två studier har genomförts av WSP som underlag till syntesrapporten: Styrning av bebyggelseutveckling – förtätning och utglesning samt Hållbar mobilitet och miljöhänsyn i transportplanering.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.