Analys av lämpliga åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall

Underlagsrapport för samhällsekonomisk analys. ISBN 978-91-620-6660-4.

Sidor
53
Utgiven
2015-02
Pris
74,00 kr. (exkl moms)
78,44 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6660-4
Författare
David Palm, m.fl.

Det finns relativt stora mängder bygg och rivningsavfall som idag deponeras eller förbränns i blandade fraktioner. Genom att göra avfallshanteringen mer resurseffektiv finns det en stor potential att styra dessa mängder mot återanvändning och materialåtervinning. Uppgifter om hur stora mängder avfall som uppkommer inom bygg-, riv- och anläggningssektorn är relativt osäkra vilket medför att det är svårt att redogöraför hur mycket som skulle kunna återvinnas om rätt åtgärder och styrmedel införs.

Syftet med projektet har varit att genomföra uppskattningar av de avfallsmängder som har påverkan på etappmålet för bygg- och rivningsavfall. Målet med projektet har varit att ta fram ett vetenskapligt underlag för åtgärder som kan användas för att nå etappmålet om minst 70 viktprocent förberedande till återanvändning, återanvändning och återvinning senast år 2020.

I projektet har elva åtgärder analyserats, varav sju i detalj och fyra endast översiktligt, och föreslagits som underlag till Naturvårdsverkets fortsatta arbete med att styra marknaden i önskad riktning till 2020. Analysen visar dock att mängderna som ingår i återvinningsmålet för bygg- och rivningsavfall i verkligheten troligen är betydligt högre än vad som tidigare har rapporterats.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.