Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Avfallsförebyggande programmet. ISBN 978-91-620-6654-3.

Sidor
130
Utgiven
2015-06
Pris
0 kr.
ISBN
978-91-620-6654-3

Det avfallsförebyggande programmet syftar till att vägleda och inspirera svenska aktörer så att miljömålen nås och vi har resurseffektiva kretslopp som är fria från farliga ämnen så långt det är möjligt. Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla medlemsstater ha ett avfallsförebyggande program. I Sverige är det Naturvårdsverket som ansvarar för att ta fram det avfallsförebyggande programmet och detta program är det första i sitt slag.

Programmet innehåller mål och åtgärder för avfallsförebyggande liksom indikatorer som mäter hur bra det går att minska mängden avfall och farliga ämnen. I programmet finns det 8 inriktningsmål och 167 åtgärder som riktar sig till både kommuner, myndigheter, organisationer, branschorganisationer och företag. Inriktningsmålen i programmet ska bidra till att de svenska miljömålen uppfylls och kompletterar etappmålen.

Det finns fyra fokusområden i programmet. De är mat, textil, elektronik och byggande och rivning. Vi har valt dem för att det blir mycket matavfall och bygg- och rivningsavfall i Sverige och att det är avfallsslag som orsakar stora samlade utsläpp av klimatgaser från utvinning, produktion och avfallshantering. Klimatbelastningen är också hög för varje tillverkat kilo elektronik och textil. Det används dessutom stora mängder farliga ämnen vid produktionen, ämnen som ofta även finns i de slutliga produkterna och varorna.

Naturvårdsverket kommer att följa upp programmet och ska ta fram ett nytt program senast år 2018.

Huvudrapport (1,5 mb) 85 sidor.
Bilagor (301 kb) 45 sidor.

- - -

Publikationen kommer som trycksak inom kort.