Hållbara konsumtionsmönster

Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. ISBN 978-91-620-6653-6.

Sidor
77
Utgiven
2015-02
Pris
80,00 kr. (exkl moms)
84,80 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6653-6
Författare
Jörgen Larsson.

Hållbara konsumtionsmönster
Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050

Rapporten omfattar bidrag från 14 forskare från Chalmers, KTH och Göteborgs Universitet. Här beskriver man övergripande konsumtionens utveckling och dess påverkan på utsläppen av växthusgaser. De utsläpp som uppstår runt om i världen som en följd av svenskarnas matkonsumtion och flygresor uppgår till ungefär tre ton koldioxidekvivalenter per person och år. Scenarier visar att om konsumtionsökningen inom dessa två områden fortsätter i samma takt som nu så kommer det att ge klimatutsläpp som vida överstiger det totala utsläppsutrymme för år 2050, som definieras av tvågradersmålet. Det finns visserligen tekniska möjligheter men författarna bedömer att för dessa två områden så räcker de inte för att uppnå nödvändiga utsläppsminskningar. Det finns dock goda potentialer genom beteendeförändringar.

Matens klimatpåverkan uppgår idag till omkring 1,8 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Scenarier med minskad nötköttskonsumtion skulle kunna minska utsläppen till omkring ett ton år 2050 medan en helt vegetabilisk kost skulle ge utsläpp på ner mot 0,3 ton. Utsläppen från svenskarnas flygresor beräknas att ha fördubblats de senaste 20 åren och uppskattas idag till cirka 1,1 ton per person och år. Scenarier visar att om flygandet inte fortsätter att öka utan ligger kvar på dagens nivå så kan utsläppen genom tekniska förändringar hamna på runt 0,5 ton år 2050.

Forskarnas slutsats är att för att ha goda chanser att nå klimatmålet behöver kraftfulla styrmedel utvecklas och införas avseende mat och flyg.

 

Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.