Flygburen laser och digitala bilder för kartering och övervakning av akvatisk och terrester miljö

Rapport. ISBN 978-91-620-6633-8.

Sidor
97
Utgiven
2014-12
Pris
117,00 kr. (exkl moms)
124,02 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6633-8
Författare
Håkan Olsson, m.fl.

Rapporten sammanfattar resultat från forsknings programmet EMMA - Environmental Mapping and Monitoring with Airborne laser and digital images. EMMA-programmet pågick under åren 2009–2013 och finansierades av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.

Man beskriver metoder för att använda data från flygburen laserskanning för miljöövervakningens och naturvårdens behov av att kartlägga vegetation såväl på land som på grunda havsbottnar.

Resultateten för den akvatiska miljön visar på ett antal tillämpningar som direkt kan omsättas i praktiken. Undersökningar med laser i pilotområden gav till exempel bra resultat vid kartläggning av hårda respektive mjuka bottnar.

Inom EMMA-programmets terrestra delar har data från flygburen laser gett information om markens form, vegetationens höjd, slutenhet och i viss utsträckning även den vertikala skiktningen och fördelnigen av vegetationen.

Användningen av färginformation från digitala flygbilder tillsammans med laserdata har undersökts i såväl EMMA-programmets akvatiska som terrestra del och i den terrestra delen har automatiserad användning av tredimensionella punktmoln från matchade flygbilder undersökts.

En ansatts i EMMA-programmet har varit att integrera akvatiska och terrestra miljöer. Detta gjordes i ett pilotområde där resultat från laserskanning kombinerades med tolkning av flygbilder och ett sömnlöst kartskikt av kustzonen skapades.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.