Åtgärdsprogram för hotade insekter på krisslor, 2014–2018

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6632-1.