Åtgärdsprogram för skalbaggar på äldre död tallved, 2014– 2018

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6629-1.