Åtgärdsprogram för hällebräcka, 2014–2018

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6615-4.

Sidor
46
Utgiven
2014-06
Pris
69,00 kr. (exkl moms)
73,14 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6615-4
Författare
Anders Svenson, Inger Holst och Niina Sallmén.

(Saxifraga osloënsis)

 

Hällebräckan (Saxifraga osloënsis) är en 5-30 cm hög ört som blommar i maj-juni med vita blommor. Sverige och Norge är de enda länder i världen där hällebräcka förekommer, och huvuddelen av utbredningsområdet ligger i Sverige. Den svenska utbredningen går i ett bälte från Dalsland i väst tvärs över landet till Roslagen i Uppland i öst, med en nordlig utpostlokal i Medelpad.

Hällebräckan trivs främst i öppna lägen på kalk eller annan liknande lättvittrad basisk bergart, men växer också i mark med kalkhaltig morän. Den är känslig för konkurrens och förekommer därför ofta på störd eller bearbetad mark. Lokalerna finns bland annat i vägkanter, kraftledningsgator, kalkbrott, naturbetesmarker, kalkbergryggar och kalkhällar.

Det främsta hotet mot arten är igenväxning, som kan orsakas av till exempel upphört bete, ändrad vattenreglering, eller tätnande skogstillväxt på grund av ändrade skogsbruksmetoder. För hårt slitage kan också vara ett hot, bland annat där hällebräckan växer på badplatser.
Hällebräcka är fridlyst och rödlistad som Sårbar (VU), och är listad i bilaga 2 och bilaga 4 till art- och habitatdirektivet. På många av hällebräckans lokaler behövs åtgärder som röjning, gallring, bete eller markstörning. Fler inventeringar behövs också för att få bättre kunskap om artens aktuella status.


Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt