Åtgärdsprogram för större barkplattbagge, 2014–2018

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6604-8.

Sidor
48
Utgiven
2014-03
Pris
68,00 kr. (exkl moms)
72,08 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6604-8
Författare
Roger B. Pettersson.

(Pytho kolwensis)

Större barkplattbagge (Pytho kolwensis) har förekomster i norrländska gransumpskogar med en lång kontinuitet där granarna är mer än 170 år gamla samt där det finns en stor volym död granved med grov bark.
Larverna är sekundära kambiekonsumenter som äter floem och kambium efter att primära konsumenter som brun granbastborre har lämnat lågan. Större barkplattbagge är en platsbunden art med lång generationstid och verkar kunna fortleva länge med låg populationstäthet. Arten är därför svår att hitta varför det är troligt att det finns fler svenska förekomster.
Åtgärdsprogrammet föreslår bl a att artens förekomst i landet dokumenteras genom riktade inventeringar på presumtiva lokaler där inga eftersök tidigare har utförts, att spridningsförmågan studeras, att viktiga lokaler skyddas och livsmiljöer restaureras genom igenfyllande av diken. Samarbetet med skogsbruket är avgörande för att bevaras arten i ett landskapsperspektiv.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.