Åtgärdsprogram för jättepraktbagge, 2013–2017

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6584-3.