Åtgärdsprogram för jättepraktbagge, 2013–2017

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6584-3.

Sidor
46
Utgiven
2013-09
Pris
72,00 kr. (exkl moms)
76,32 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6584-3
Författare
Bengt Ehnström och Pekka Bader.

(Chalcophora mariana)

Då jättepraktbagge (Chalcophora mariana) ansågs utdöd, sågs det som en entomologisk sensation när arten hittades 2007 i Höga Kusten-området, Västernorrlands län. Senare påträffades arten även på Hornslandet, Gävleborgs län. De utgör idag de enda kända förekomsterna i landet.

Arten lever flera år som larv i död solexponerad grov tallved, och livsmiljön på hällmarker är typisk för brandpräglade öppna tallskogar, med gott om gamla träd och död ved. Hällmarkerna är oländiga, lågproduktiva och av ringa ekonomiskt intresse. Därför finns mer död tallved jämfört med i det intensivt brukade skogslandskapet. Frågan är om hällmarker producerar tillräckligt med död ved, eller om naturskyddad produktiv skogsmark behövs för artens långsiktiga överlevnad.

Naturvårdsbränning, liksom skydd av förekomster ingår i bevarandearbetet. Vidare bör potentiella miljöer identifieras, artens biologi studeras, och arten eftersökas kring dagens förekomster, liksom i trakter kring tidigare fynd. Därefter analyseras artens status och behov av ytterligare populationsförstärkningar.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.