Karakterisering av PCB och PCDD/F i Östersjöns ytsediment

Halter och källspårning med hjälp av multivariat mönsteranalys. ISBN 978-91-620-6581-2.

Sidor
116
Utgiven
2013-09
Pris
108,00 kr. (exkl moms)
114,48 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6581-2
Författare
Kristina L Sundqvist och Karin Wiberg.

Oroande trender vad gäller dioxinkoncentration i Östersjöfisk har lett till att ett flertal forskningsstudier har inriktats mot att identifiera nutida källor för denna grupp av miljögifter. Syftet med det här projektet var att sammanställa tillgänglig information om dioxiner (PCDD/F) och polyklorerade bifenyler (PCB) i ytsediment längs Sveriges kust och i utsjöområden samt att använda multivariata statistiska metoder för att spåra utsläppskällor för dessa områden.

Projektet har finansierats av Naturvårdsverket, och data som har använts kommer huvudsakligen från ett forskningsprojekt vid Umeå universitet men även från länsstyrelser, kommuner och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Fokus i rapporten ligger på att beskriva variationen i föroreningsmönster i sediment och koppla denna till tänkbara föroreningskällor med syftet att identifiera dominerande källtyper.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.