Åtgärdsprogram för skalbaggar på gammal asp

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6573-7.