Blankålsvandring, vindkraft och växelströmsfält, 2011

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-6479-2.

Sidor
56
Utgiven
2012-01
Pris
75,00 kr. (exkl moms)
79,50 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6479-2
Författare
Ingvar Lagenfelt, m.fl.

Hur påverkas ål av storskaliga vindkraftanläggningar till havs? Studien följer blankålars vandring och beteende vid Lillgrunds vindkraftpark i Öresund, samt passagen över en 130 kV växelströmskabel, mellan fastlandet och Öland. Syftet är att se om dessa utgör hinder eller på annat sätt påverkar ålens möjligheter att nå fram till slutmålet. Ålen vandrar upp till 750 mil från Östersjön för att leka i Sargassohavet. Varje fördröjning är av betydelse för blankålen som ska klara att tillryggalägga hela sträckan på en och samma energireserv. Fiskarter som använder sig av det jordmagnetiska fältet för navigering eller som är känsliga för elektromagnetiska fält kan påverkas av växelströmkablarna på havsbotten. Studien visar att ålarnas simhastighet minskade när det var mer ström i kabeln och att det fanns en genomsnittlig fördröjning på 40 minuter när de skulle passera den.

Speciella omgivningsförhållanden medför dock svårigheter att relatera eventuella ändringar i ålarnas vandringsbeteende till driften av vindkraftparken.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.