Åtgärdsprogram för ängshök

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 978-91-620-6465-5.

Sidor
49
Utgiven
2011-12
Pris
145,00 kr. (exkl moms)
153,70 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6465-5
Författare
Staffan Rodebrand.

(Circus pygargus)

Ängshöken har under senare år minskat kraftigt i Sverige, framförallt på Öland, men inte i närliggande länder. Arten förekommer i låglänta öppna marker och häckar främst i meterhög tät vegetation i våta miljöer och buskmarker. Vintertid återfinns arten i savannbältet. Programmet föreslår bland annat ökad information, bättre skydd och anpassning av skötselplaner i skyddade områden, och anpassad röjning där häckningsplatser växer igen. Dessutom behöver kontroversiella problem rörande missgynnande bortröjning av häckningsbiotoper och predation från duvhök lösas.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.