Åtgärdsprogram för vildbin och småfjärilar på torräng 2011–2016

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6441-9.

Sidor
60
Utgiven
2011-11
Pris
150,00 kr. (exkl moms)
159,00 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6441-9
Författare
Tommy Karlsson m.fl.

Programmet ska bidra till bevarandet av tio arter av solitära bin och tre arter av småfjärilar som finns i södra Sverige upp till mellersta Dalarna. Lämpliga livsmiljöer återfinns i såväl det traditionella odlingslandskapets slåtterängar och betesmarker som i vägkanter, täkter, kraftledningsgator, banvallar, militära övnings- och skjutfält, samt tätortsnära grönytor. Arterna är beroende av någon form av kontinuerlig hävd eller störning som tillåter tillräckligt med pollen-/värdväxter att gå upp i blom samtidigt som den skapar vegetationsfattiga ytor med blottad mineraljord och håller livsmiljön öppen och solbelyst. Inventeringar är en viktig insats i programmet.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, rabatt.