Åtgärdsprogram för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskap

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6439-6.