Åtgärdsprogram för kungsörn, 2011–2015

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-62-6430-3.

Sidor
102
Utgiven
2011-05
Pris
172,00 kr. (exkl moms)
182,32 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6430-3
Författare
Måns Hjernquist.

(Aquila chrysaetos)

Kungsörn, Aquila chrysaetos, har tidigare varit utsatt för massiv förföljelse. För närvarande finns cirka 600 par i Sverige och majoriteten finns i Norrland. Kungsörn behöver tillgång till ostörda områden med lämplig livsmiljö och gamla träd att bygga bon i. Hänsyn i skogsbruket är alltså nödvändig för artens långsiktiga fortlevnad. Allvarliga hot mot arten är kollisioner (väg- och tågtrafik, kraftledningar, vindkraft), olaga jakt, störning, blyförgiftning och förluster av livsmiljöer. Viktiga åtgärder under programtiden är att arbeta för minskad dödlighet vid kollisioner och minskad negativ påverkan från olika verksamheter.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.