Åtgärdsprogram för arter på asp i Norrland

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6393-1.

Sidor
111
Utgiven
2010-12
Pris
168,00 kr. (exkl moms)
178,08 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6393-1
Författare
Lars-Ove Wikars och Henrik Hedenås.

Ett åtgärdsprogram är ett vägledande dokument som syftar till att samordna de berörda aktörernas bevarandeinsatser för en art eller en naturtyp. Detta åtgärdsprogram omfattar två insekter och en lav som lever på aspar i Norrlands boreala skogar. Arterna är beroende av lövrika skogar med hög täthet av asp. Dessa och många andra arter missgynnas av att stora lövträdsrika bestånd med mycket död ved har minskat i landet, främst till följd av skogsbruk. Artinventeringar föreslås i samtliga ingående län. För att gynna lövträdsberoende arter på lång sikt bör olika aktörers naturvårdsåtgärder samordnas och koncentreras i avgränsande lövrika trakter. Åtgärdsprogrammet gäller 2010-2014.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.