Åtgärdsprogram för stäppspolvivel 2010–2014

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6335-1.

Sidor
24
Utgiven
2010-03
Pris
126,00 kr. (exkl moms)
133,56 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6335-1
Författare
Sven Lennartsson.

(Pseudocleonus grammicus)

Detta åtgärdsprogram behandlar bevarandeåtgärder för stäppspolvivel (Pseudocleonus grammicus) under perioden 2010-2014. Den är i rödlistan klassad som starkt hotad (EN). Hot mot den svenska populationen utgörs främst av igenväxning och beskuggning av lokalen vid Alvastra. 

Flera av de åtgärder som föreslås i detta program syftar till att öka solinstrålningen. Tillsammans med viss markbearbetning skapas på så sätt bättre förutsättningar för att stäppspolvivelns värdväxter ska trivas och öka i antal. Även inventering föreslås.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.