Åtgärdsprogram för stäppspolvivel 2010–2014

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6335-1.