Utvärdering av IKEU 1990—2006

Syntes och förslag. ISBN 978-91-620-6302-3.

Sidor
558
Utgiven
2009-10
Pris
835,00 kr. (exkl moms)
885,10 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6302-3
Författare
John Munthe och Anna Jöborn.

Syntes och förslag

Den här rapporten presenterar en utvärdering av Naturvårdsverkets nationella program för uppföljning av kalkning IKEU (Integrerad Kalknings-Effekt-Uppföljning). Utvärderingen gjordes år 2008 av John Munthe och Anna Jöborn IVL, Svenska miljöinstitutet AB. I utvärderingen ingick att bedöma resultat, programupplägg och effektivitet samt att ta fram förslag på hur IKEU-programmet kan optimeras och framförallt vara till stöd för Naturvårdsverkets kalkningsverksamhet.

Inom ramen för utvärderingen togs underlag fram av IKEUs utförare från SLU, Stockholms universitet och Fiskeriverket. Underlagsrapporterna sammanfattar och analyserar tidsserier och andra resultat från de olika delarna av IKEU, och ingår som bilagor i denna rapport.

Sedan tidigt 1980-tal har Sverige kalkat sjöar och vattendrag för att motverka försurningsrelaterade skador på växt- och djurliv. Kalkning är den största miljövårdsåtgärd som genomförts i Sverige, totalt har staten satsat cirka 4 miljarder kronor sedan starten. Sedan 1990-talet har försurningen minskat och återhämtningen påbörjats i sjöar och vattendrag. Kalkningen är fortfarande omfattande och står inför en stor utmaning när det gäller att anpassa nivån till den minskade försurningen.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.