Åtgärdsprogram för flodkräftan 2008–2013

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 978-91-620-5955-2

Sidor
66
Utgiven
2009-09
Pris
164,00 kr. (exkl moms)
173,84 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5955-2
Författare
Lennart Edsman och Susanna Schröder.

(Astacus astacus)

Flodkräftan är klassad som en starkt hotad art (EN) i Sverige. Det här åtgärdsprogrammet är ett vägledande dokument för samordning av bevarandeinsatserna. Behovet av insatser är stort, antalet flodkräftlokaler reducerades under 1900-talet med över 97 procent. Minskningen har fortsatt under 2000-talet. Den främsta orsaken är kräftpest.

I dagsläget sker spridning av kräftpest huvudsakligen genom illegala utsättningar av signalkräfta, en kräftart som kommer från Nordamerika. Signalkräftan kan bära kräftpest, ofta utan att drabbas av sjukdom, medan flodkräftor som infekteras alltid dör. Om signalkräfta introduceras i ett vattendrag innebär det automatiskt att flodkräftan slås ut. Det var inte känt när signalkräftan på laglig väg introducerades i södra och mellersta Sverige på 1960-talet.

Flest flodkräftlokaler har försvunnit i södra och mellersta Sverige. Söder om Dalälven är situationen bäst i Värmlands och Västra Götalands län, men antalet lokaler minskar för närvarande i snabb takt. Mest stabilt är läget för flodkräftbestånden på Gotland och i klimatmässigt gynnsamma lägen i de fyra nordligaste länen. Men även i dessa områden påträffas allt oftare illegalt utsatta signalkräftor. Kraftfulla åtgärder för att stoppa illegala utsättningar och för att skydda och utveckla de flodkräftbestånd som ännu finns kvar krävs om arten ska överleva.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.