Åtgärdsprogram för björklevande vedskalbaggar i Norrland 2008–2012

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-5843-2.

Sidor
87
Utgiven
2008-11
Pris
158,00 kr. (exkl moms)
167,48 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5843-2
Författare
Lars-Ove Wikars.

Djupsvart brunbagge (Melandrya dubia) sårbar VU
Nordlig blombock (Leptura nigripes) starkt hotad EN
Större svartbagge (Upis ceramboides) starkt hotad EN

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är vägledande dokument för berörda aktörers samordnade arbete där särskilda bevarandeinsatser behövs. Detta program omfattar tre skalbaggar som lever i döda björkar och vars kända förekomster främst finns i lövträdsrika landskap i Norrlands inland. Samtliga arter är beroende av lövrika skogar med hög täthet av döda björkar. Dessa och många andra arter missgynnas av att stora lövträdsrika bestånd med mycket död ved har minskat i landet, främst till följd av skogsbruk.

Inventeringar av någon av åtgärdsprogrammets arter föreslås i samtliga ingående län, dock med störst insats i de nordligaste länen. För att gynna lövträdsberoende arter på lång sikt bör olika aktörers naturvårdsåtgärder samordnas i avgränsande lövrika landskap, så kallade trakter. Då lövförekomster i skogslandskapet är dynamiska föreslås att ett utvecklingsprojekt genomförs i två olika trakter på bolagsmark i norra Hälsingland. Åtgärdsprogrammet gäller 2008–2012.

- - -

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

Beställtryck, ej rabatt.