Åtgärdsprogram för björklevande vedskalbaggar i Norrland

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-5843-2.