Åtgärdsprogram för ävjepilört

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-5821-0.