Bara naturlig försurning (Bilagor)

Bilagor till Naturvårdsverkets rapport nr 5766. ISBN 978-91-620-5780-0.