Åtgärdsprogram för småfjärilar på slåtteräng 2007–2011

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5732-4.