Åtgärdsprogram för dynglevande skalbaggar 2007–2011

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5689-1.