Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander och dess livsmiljöer

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5636-0.