Åtgärdsprogram för bevarande av sex hotade bokskogsarter

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5553-4.