Åtgärdsprogram för bevarande av skalbaggar på skogslind

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5552-6.