Åtgärdsprogram för bevarande av vityxne i södra Sverige

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5528-3.