Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5411-2.