Samordnad kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft

Redovisning av ett regeringsuppdrag. ISBN 91-620-5407-4.