Utveckling av miljökvalitetsnormer som rättsligt instrument

Miljökvalitetsnormer är ett instrument i svensk miljörätt som infördes i miljöbalken för att genomföra EU:s miljölagstiftning och de nationella miljökvalitetsmålen. ISBN 91-620-5138-5.