Tillsyn över vattenverksamhet

Rapporten är en första redovisningen av hur miljöbalkens bestämmelser om vattenverksamhet tolkas. ISBN: 91-620-5126-1