Metodik för inventering av förorenade områden

Beskriver analys- och testmetoder i inventeringsmetodiken MIFO. ISBN 91-620-4947-X.