Handbok om vattenskyddsområde. Handbok 2010:5.

Sidor
134
Utgiven
2011-03
Pris
167,00 kr. (exkl moms)
177,02 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-0170-4

Denna handbok är en reviderad version av Naturvårdsverkets handbok 2003:6 om vattenskyddsområde. De delar som främst har ändrats avser underlag för avgränsning av ytvattentäkt, små grundvattentäkter, vattentäkt i berg samt tillsynskapitlet.

Den är främst avsedd som vägledning för länsstyrelser och kommuner i deras arbete med att fastställa vattenskyddsområden för yt- och grundvattentäkter med stöd av 7 kapitlet i miljöbalken. Den kan även tillämpas för skydd av yt- och grundvattenförekomster som kan användas för framtida dricksvattenförsörjning. Dessutom kan den användas av huvudmän för kommunal- eller annan vattenförsörjning och konsulter vid utarbetande av förslag till vattenskyddsområden och föreskrifter för sådana.  

Handboken ger vägledning bland annat om avgränsning av vattenskyddsområden, indelningen i skyddszoner och om föreskrifter. Den ger också vägledning för hantering av ansökan om vattenskyddsområden både för huvudmannen, den sökande och hos länsstyrelsen respektive kommunen. Vägledningen kan också användas vid revidering av befintliga vattenskyddsområden.
 
Handboken täcker inte alla de frågor som kan uppstå i samband med att vattenskyddsområden bildas.


---

Beställtryck, ej rabatt