EU-gemensamt tillsynsprojekt om REACH 2021

Naturvårdsverket kommer under 2021 samverka med Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket i ett projekt om tillsyn av ämnen som kräver tillstånd enligt Reach-förordningen. Länsstyrelser och kommuner kommer också tillfrågas om att delta i projektet.