Miljözoner viktigt verktyg för renare stadsluft

Vägtrafikens utsläpp är den största orsaken till att flera svenska städer inte har tillräckligt ren luft för att klara Sveriges miljökvalitetsnormer och EU:s gränsvärden för kvävedioxid. Naturvårdsverket tillstyrker därför förslaget att ge kommuner möjlighet att införa miljözoner för bilar.