Strategi för miljödatahantering - bakomliggande förankring via samråd och remiss

Kommunikation och information kring strategins innehåll har varit viktigt för att säkerställa förankring av relevans, användbarhet och nytta. I arbetet har därför kontinuerliga informationsaktiviteter och samråd skett med många berörda parter samt en bred remiss genomförts.