Arbetet med invasiva främmande arter i Sverige

Främmande arter ska inte tillåtas skada biologisk mångfald, ekosystemens funktion, socioekonomiska värden eller människors och djurs hälsa. Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten ska ta fram handlingsplaner för att stoppa spridningsvägarna.