Artbevarande

Arter, naturtyper och ekosystem försvinner i allt snabbare takt. FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) är ett globalt avtal om bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.