Grön infrastruktur får egna handlingsplaner

Länsstyrelserna tar fram regionala handlingsplaner för att stärka den gröna infrastrukturen, som är viktig för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.