Farliga ämnen i elutrustning

Det är förbjudet att tillverka elutrustning som innehåller kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE. Trots att förbudet gäller sedan 2006 finns det kvar produkter som inte blivit avfall än.